Jdi na obsah Jdi na menu

Školní řád

Školní řád v pdf - klikněte zde

 

Vnitřní řád školy v pdf - klikněte zde

 

 

Školní řád Základní umělecké školy Dolní Bojanovice, příspěvková organizace vydává v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.,č.525/2004 Sb.,s vyhláškou č.71/2005 Sb.,zákonem č.500/2004 Sb.-správní řád,vyhláškou č.55/2005 Sb.,vyhláškou č.64/2005 Sb., zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy.

 

ČÁST PRVNÍ

                                                                                                                                             

Podmínky přijetí a studia na Základní umělecké škole Dolní Bojanovice     

 

Termíny a veškeré informace k přijetí na ZUŠ jsou každoročně od dubna na webu, informačních tabulích školy a vyhlašovány rozhlasem obce v místě a okolí. Zápisy s talentovými zkouškami do všech oborů probíhají každoročně v květnu a na začátku září.

Rozsah pohovoru u zápisu nebo talentová zkouška se řídí vyhláškou pro základní umělecké školy. Náročnost zkoušky vychází z běžné mentality daného věku, vrozeného hudebního a rytmického cítění, dětské tvořivosti nebo přednesového projevu a dětské fantazie.

Ředitelství školy eviduje zájemce, kteří pro nedostatek místa nebyli k 1. záři zařazeni a oznamuje jim během školního roku uvolněné místo po žákovi, který ze závažných důvodů studium ukončil.                                                                                                                                               

Na základě úspěšně zvládnuté přijímací zkoušky, zápisu, vyplněné přihlášky a zaplacení školného se zájemce stává žákem ZUŠ.                                                                          

Učební plány a učební osnovy jednotlivých ročníků ve všech oborech jsou dány MŠMT.

Školní rok uzavírají postupové zkoušky nebo ročníková závěrečná vystoupení, na kterých žáci předvedou výsledky svého studia. Opakovat ročník z důvodu neprospěchu v hlavním předmětu není dovoleno a dochází k vyloučení. Při neprospěchu u vedlejšího předmětu na konci II. pololetí může žák složit opravnou zkoušku do 31. 8. daného školního roku. Jednotlivcům se zdravotními potížemi, nebo s jinými krátkodobými problémy (vždy dokladovanými), může předmětová komise udělit výjimku a stanovit individuální studijní plán. Tyto výjimky jsou posuzovány individuálně a schvalovány ředitelem.

Ukončit studium pro nezájem může žák vždy na konci pololetí, tzn. k 31.1.nebo 30.6.:

 1. poruší-li žák závažným způsobem školní řád,                                                             
 2. ze zdravotních důvodů, nebo z důvodu přestěhování se do vzdáleného místa,
 3. ke konci pololetí, požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci,
 4. k 30. červnu pro neprospěch žáka,                                                                             
 5. neplatí-li příspěvek (školné)                                                                                                                                                                                                             

Pokud z tohoto důvodu nedochodí celé pololetí, nemá nárok na vrácení školného. Vzniknou-li důvody pro předčasné ukončení studia během školního roku, musí rodiče s písemnou žádostí a potvrzením dokládajícím důvod mimořádných okolností zažádat o ukončení studia, jinak nevznikne nárok na vrácení školného.                                                                                                                                                                   

                                                          

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

 

I.         Práva žáků a zákonných nezletilých žáků                                                                

 1. Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.
 2. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen ve škole na veřejně přístupném místě.
 3. Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.
 4. Žáci mají dále právo:
 1. na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,
 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,
 5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
 6. na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu,
 7. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,
 8. mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
 1. Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.
 2. Na informace podle odstavce 4 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilých žákům plní vyživovací povinnost.
 3. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

 

 

II.  Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

 1. Žáci jsou povinni:
 1. řídit se zásadami tohoto školního řádu,
 2. dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
 3. žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas,
 4. účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.
 1. Zletilí žáci jsou dále povinni:
 1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 2. dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
 3. v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
 4. nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

 

 1. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 4. dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
 5. v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
 6. nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

 

 1. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:
 1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
 2. údaje o předchozím vzdělávání,
 3. údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,
 4. údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
 5. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

 

III.  Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

 

a)    na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b)    aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c)    na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d)    volit a být voleni do školské rady,

e)    na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

IV. Povinnosti pedagogických pracovníků

 

Pedagogický pracovník je povinen:

 

a)    vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b)    chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c)    chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d)    svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e)    ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

f)     poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

 

I.    Organizace školy

Základní umělecká škola Dolní Bojanovice je příspěvkovou organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou krajem. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy. Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce a další své zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání).

Dále jmenuje :                                                                                                                                           

a)            vedoucí předmětových komisí, kteří jsou zároveň členové umělecké rady,

b)            další jmenování je možné rozšířit dle potřeb a způsobu organizace školy

(např. vedoucí detašovaného pracoviště apod.)                                            

 

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení, nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

Technicko hospodářští pracovníci :

 1. hospodářka
 2. školnice, uklízečka

 

II.    Organizace výuky

 1. Organizace výuky v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 30 a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.               
 2. ZUŠ v Dolních Bojanovicích zřizuje obory: hudební, výtvarný a taneční.
 3. Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní.

 

HUDEBNÍ OBOR

Základní studium a) Přípravná hudební výchova  -  délka studia  1 - 2 roky,

forma  studia  -  kolektivní, skupinová, individuální,

b) I. Stupeň - délka studia 7 let, forma studia - individuální, skupinová (hra na nástroj), kolektivní - hudební nauka, hudebně teoretické předměty, komorní hra, soubory, pěvecký sbor apod.,

c) II. stupeň  -  délka studia 4 roky, forma studia - individuální, skupinová (hra na nástroj), kolektivní - teoretické předměty, soubory, pěvecký sbor apod.,

 

Rozšíření studium-v rozsahu učebních plánů ZUŠ, délka studia2 - 5 let

forma studia - individuální,

Studium pro dospělé-v rozsahu učebních plánů ZUŠ, délka studia nejvíce 4 roky,

forma studia-individuální, skupinová, kolektivní.

 

VÝTVARNÝ OBOR

Základní studium  a) Přípravné studium - délka studia 1 - 2 roky

forma studia  -  skupinová,                                             

b) I. stupeň  -  délka studia 7 let, rozšířené vyučování 3 roky

c) II. stupeň  -  délka studia 3 roky

 

Rozšíření vyučování - v rozsahu učebních plánů ZUŠ, délka studia 3 roky

forma studia - skupinová

Studium pro dospělé - v rozsahu učebních plánů ZUŠ, délka studia nejvíce 4 roky,

forma studia - skupinová

 

TANEČNÍ OBOR

Základní studium  a) přípravný ročník - délka studia 1 - 2 roky    

forma studia - skupinová                                                            

b) I. stupeň - délka studia - 7 let

forma studia - skupinová

c) II. stupeň - délka studia - 4 roky

forma studia - skupinová

d) Rozšířené studium - délka studia - 7 let

forma studia - skupinová

e) Studium pro dospělé - délka studia - 4 roky                                                            

forma studia - skupinová                                                                                       

Vyučování

 1. vyučování se řídí rozvrhem hodin,
 2. režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů,
 3. frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, učebna výtvarného oboru, třída hudební nauky, koncertní sál, (probíhá výuka v souborech, klavír, varhany cimbál a bicí nástroje),
 4. do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy,
 5. při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu,
 6. nepřijde-li vyučující do 10ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci  tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli,
 7. v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,
 8. škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.,
 9. opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

j)     mobilní telefony jsou ve vyučovacích hodinách vypnuty, ve zvláště výjimečných případech je nutný souhlas vyučujícího.

 

Vyučovací hodiny a přestávky

 1. vyučovací hodina trvá 45 minut, u hudebního oboru může být dělena
 2. vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými (desetiminutovými a patnáctiminutovými) přestávkami,
 3. jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:

- maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce

- maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.

 

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

 

Vstup a pohyb v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 30 a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, zákonem č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.                        

 

a)            žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se v šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.

b)            rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě. Pobyt na chodbách z hygienických a bezpečnostních důvodů jim není povolen.   

c)            osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje

sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje vstupovat a zdržovat se ve škole.    

d)            vstup cizích osob do budov školy je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo technickohospodářských pracovníků školy.

e)            do školní budovy není dovoleno ukládat kola, koloběžky atd., není povolena jízda na kolečkových bruslích.

f)            o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně.

 

ČÁST TŘETÍ

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 

 1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

 1. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

 1. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

 

5)            Ve všech prostorech školy je přísný zákaz kouření a je zakázáno také používat elektronické cigarety.

 

6)            Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami,   které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

 

Zásady při vzniku úrazů

Při každém zranění je nutné poskytnout první pomoc, případně zajistit ošetření lékařem. K lékařskému ošetření je žák odesílán v doprovodu dospělé osoby.

 

Umístění lékárniček první pomoci:

ředitelna, sborovna, učebna hudební nauky (č. 4), učebna č. 8 a č. 11.

 

Každý úraz žák hlásí dozírajícímu nebo vyučujícímu učiteli, který zajistí první pomoc, pak úraz nahlásí řediteli. Každý úraz musí být zapsán v sešitě úrazů.

 

 1. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy.

 

 1. Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

 

 1. Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Zákonní zástupci jsou o těchto akcích informováni nejméně týden předem.

 

 1. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

 

 1. Mezi účastníky výjezdu na soustředění nebo zájezd zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají souhlasné písemné potvrzení svého zákonného zástupce s výjezdem žáka.

 

 1. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

 

 1. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

 

Postup při porušení zákazu nošení, držení, distribuce, nebo užívání DROG                                                  

 1. ohlásit na ředitelství školy                                                             
 2. přivolat lékaře                                                  
 3. ohlásit zákonnému zástupci žáka
 4. oznámit orgánu sociálně-právní ochrany                                                                     

Distribuce drog se stává trestným činem a každý zaměstnanec ZUŠ Dolní Bojanovice je povinen toto jednání překazit, nahlásit ředitelství, které ihned oznámí celou záležitost policii České republiky. Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat

pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit osoba, u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek; která je mladší 18 let a u níž je důvodné podezření, že alkoholický nápoj požila nebo jí byl v rozporu s tímto zákonem prodán nebo podán alkoholický nápoj nebo jí byla konzumace alkoholického nápoje jinak umožněna. Pokud odborné lékařské vyšetření osoba odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

 

Postup při porušení zákazu při konzumaci alkoholu nebo cigaret                           

 1. zabránit další konzumaci, odebrat a zajistit zabavenou tekutinu,                                
 2. zaměstnanec je povinen vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety, nebo je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor školy opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.
 3. vyhodnotit celou záležitost z pohledu zdravotního nebezpečí pro konzumenta,
 4. přivolat lékaře,                                                                                                                           
 5. sepsat stručný záznam s výpovědi nezletilého žáka,                                                   
 6. vyrozumět zákonného zástupce,                                                                                 
 7. u mimořádných případů, v případě nedostupnosti rodičů nebo při opakovaném přestupku vyrozumět orgán sociálně-právní ochrany,                                                      
 8. zvážit další pokračování žáka ve studiu na ZUŠ Dolní Bojanovice

 

Postup při nálezu – OPL, alkoholu, neznámé tekutiny                                             

 1. nepodrobovat žádnému testu a ihned odevzdat na ředitelství školy                            
 2. zpracovat stručný záznam o události                                                            
 3. vyrozumět zákonného zástupce                                                                                                 
 4. v případě OPL předat záležitost policii ČR                                                                                 

 

13) Je zákaz vnášet do areálu školy předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví žáků a jiných osob. Není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky, střelné, bodné, sečné a jiné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.

 

14) Ve školní budově není z bezpečnostního hlediska dovoleno ukládat kola a kočárky (únikový východ).

 

15) O přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob.

 

16) Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.

17) Prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na žáky zaměřené na zdravý způsob života. V tomto rámci jsou žáci přiměřeně svému věku seznamováni s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování.

 

18) Prevencí v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi žáky navzájem, mezi žáky a zaměstnanci školy a mezi zaměstnanci školy a zákonnými zástupci.

 

19) Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitele školy.

 

20) Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, diskriminace, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení školy.

 

21) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.

 

Postup při projevech diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 1. Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání (vandalismus, diskriminace, rasismus, brutalita apod.) má povinnost oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.
 2. Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání (vandalismus, diskriminace, rasismus, brutalita apod.) má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.
 2. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
 3.  Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky v nepoškozeném stavu.

 

ČÁST PÁTÁ

 

Hodnocení průběhu vzdělávání

Klasifikační řád

Pravidla hodnocení a klasifikace

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni

 

1)            1 - výborný

Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení praktických i teoretických úkolů.

Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti

 

2)            2 - chvalitebný

Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat, nevyskytují se podstatné chyby.

Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele

 

3)            3 - uspokojivý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností závažnější nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele.

Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti spíše jen za pomocí učitele

 

4)            4 - neuspokojivý

Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které není schopen opravit ani s pomocí učitele.

Nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomocí učitele

 

 

Zásady klasifikace

 

Získání podkladů pro hodnocení

 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost celkové klasifikace i způsob získaných známek. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení pracovně právního vztahu během klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

 

Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména:

 • Účelem zkoušení není nacházet za každou cenu mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit především to, co umí
 • V případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována – přitom tento způsob může být použit pouze jako doplňková forma výuky

 

Ředitel školy a učitelé hlavních předmětů jsou povinni seznámit ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka i způsobu získávání podkladů.

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.

 

2) Slovní hodnocení na vysvědčení je konkrétním slovním vyjádřením dosažené vzdělávací úrovně žáka ve vztahu k cílům vzdělávání stanoveným rámcovým vzdělávacím programem, k vlastním možnostem, přístupu žáka ke vzdělávání a jeho věku.

 

3) Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 - uspokojivý,

d) 4 – neuspokojivý,

4) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,

b) prospěl(a),

c) neprospěl(a).

 

5) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).

 

6) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

7) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 

8) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

 

9) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

 

ČÁST ŠESTÁ

 
Úplata za vzdělávání

 

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

2)  U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

5) Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí žákům školy prokazatelným způsobem, o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitel školy ve správním řízení

 

ČÁST SEDMÁ

 
Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

2) Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

c) v případě, že na konci prvního pololetí školního roku o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo zletilý žák a to nejpozději do 25. ledna.

d) v případě, že na konci druhého pololetí to písemně oznámí zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo zletilý žák a to nejpozději do 30. června.   

e) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

 

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření

 

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.

 

 1. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

 

 1. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák nebo student takového jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dítěte, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

 

 1. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

 

Tento školní řád nabývá účinnost dnem 1. 9. 2017                                                                                  

 

                                                                                                                 ředitel školy: Mgr. Stanislav Esterka